بخشی از پیام رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی

آزادی زنان در حاکمیت آخوندها از نگاه مریم رجوی